บริการวิจัย ตลาด ธุรกิจ สังคม

Spread the love

“พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาด ที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ”
ARC. เป็นบริษัทวิจัย ทีมนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการวิจัยตลาด สนับนุนธุรกิจ กลั่นกรองข้อมูลที่แม่นยำด้านการตลาด สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งกลุ่มสินค้าคอนชูเมอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม (Consumer and Industrial Goods) นอกจากนั้นเรายังมีความเชี่ยวชาญ การวิจัยสังคม (Social Research) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Research) บริษัทของเราดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ เรามีเครือข่ายของนักวิจัยและทีมที่ปรึกษางานภาคสนามที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยทีมงานคนไทยและต่างชาติที่มีประสบการณ์มายาวนาน ทำให้เราได้พัฒนาชื่อเสียงในตลาดสินค้าแทบทุกประเภท รวมทั้งเวทีการวิจัยทางสังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่าทีมงานที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเวทีให้คำปรึกษาทางธุรกิจซึ่งเรามีการนำเสนอแนวทางและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจนสำหรับลูกค้า รวมทั้งทำการชี้นำทิศทางธุรกิจที่แม่นยำถูกต้องผ่านการวิจัยในเชิงลึก ทั้งในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
นอกจากนั้นเรายังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาค โดยสามารถทำการสำรวจวิจัยข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลาย อย่างมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรม และตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Target Groups) ภายใต้การควบคุมคุณภาพและมีการวางแผนการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ และดำเนินการภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารอาวุโสของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีผลการวิจัยที่ได้จะมีคุณภาพสูงสุดและมีความสอดคล้อง ถูกต้อง แม่นยำ มีความคลาดเคลื่อนสำหรับการใช้ผลการวิจัยของลูกค้าให้น้อยที่สุด

และด้วยประสบการณ์ในการทำวิจัยตลาดยาวนานทำให้ทราบ ปัญหาของการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นอย่างดี ARC จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับขั้นตอนการดำเนินงานภาคสนาม โดยทำการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากลไกในการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำในการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งมีการพัฒนากลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากตลาดวิจัยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง และ เข้าถึงข้อมูลได้ยากนั่นเอง นอกจากนี้ ARC. ยังได้นำเอาเทคโนโลยี ของระบบ ข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการกำหนด Research Methods ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ เพื่อให้งาน “วิจัยตลาด” มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยกระบวนการคัดกรองและด้วยเทคนิคที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลง ของโลกในยุคปัจจุบัน

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผนการตลาดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ การวิจัยตลาด

ติดต่อทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297

Hits: 8