เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

Spread the love

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอมรมได้พัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ ในการซ่อมโน๊ตบุ๊ค ในระดับเมนบอร์ด
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเตรียม และดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมโน๊ตบุ๊คได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง
  • เพื่อ นำอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊คที่ชำรุดแต่ยังสามารถซ่อมได้ กลับมาใช้ได้อีกครั้ง เป็นการลดค่าใช้จ่ายและใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าสูงสุด

หัวข้อการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ
ความปลอดภัยในการทำงาน 1 0
เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
การถอดเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 8
อิเลคทรอนิกส์สำหรับช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 2
หลักการทำงาน ส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค การถอดประกอบโน๊ตบุ๊ค 1 2
ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
บล๊อกไดอะแกรม และวงจรอิเลคทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 4 0
เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ 2 2
การวัดและประเมินผล

เนื้อหา

ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน รู้ข้อควรระวัง และความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า และเครื่องมือซ่อมที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องมือซ่อมที่ให้ความร้อน น้ำยาเคมีภัณฑ์ ทีใช้ในการซ่อม อุปกรณ์ของมีคมต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  และความเสียหายต่างๆอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เรียนรู้ความปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ชิ้นงาน และสถานประกอบการ

เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ทำ ความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ น้ำยาเคมี อุปกรณ์ช่วยเหลือในการซ่อมต่าง เพื่อให้ใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมได้อย่างถูกต้อง เช่นหัวเป่าลมร้อน หัวแร้ง เครื่องถอดเปลี่ยนไอซี BGA VGA คุณสมบัติของฟลั๊กแต่ละชนิด มัลติมิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด เครื่องโปรแกรมอีพรอม ฯลฯ

การถอดเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียน รู้และฝึกปฏิบัติ การถอดเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การถอดเปลี่ยนพอร์ดต่างๆ การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ( R C L DIODE FET IC) แบบ SMD, การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ IC BGA VGA การรีบอลขาไอซี BGA VGA การถอดเปลี่ยน socket ขนาดเล็กต่างๆ

อิเลคทรอนิกส์สำหรับช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียน รู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค คุณสมบัติ รูปร่าง การตรวจวัดดีเสีย

หลักการทำงานและส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค การถอดประกอบโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโดยรวม ส่วนประกอบต่างๆของโน๊ตบุ๊ค หลักการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ การถอดประกอบโน๊ตบุ๊คอย่างถูกวิธี

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุค หน้าที่และการทำงานของตัวอุปกรณ์ไอซีวงจรรวมต่างๆ  POST กระบวนการเริ่มระบบของโน๊ตบุ๊ค การเฟลช BIOS โน๊ตบุ๊ค

บล๊อกไดอะแกรม และวงจรอิเลคทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียน รู้บล๊อกไดอะแกรมของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คโดยรวม และแบบแยกส่วนตามอุปกรณ์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค วงจรภาคจ่ายไฟ และวงจรส่วนประกอบต่างๆ

เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียน รู้เทคนิกการตรวจซ่อม การตรวจวัด การวิเคราะห์วงจรโดยรวม เพื่อทำการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คได้อย่างรวดเร็วและตรง ประเด็น

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผนการตลาดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ การวิจัยตลาด

ติดต่อทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297

Hits: 3