hp G42-466TU ไฟเข้าเปิดไม่ติด

Spread the love

อาการเสีย :

เปิดเครื่องไม่ได้ทั้ง แบตเตอรี่ และอะเดปเตอร์

การตรวจสอบ :

เสียบอะเดบเตอร์เข้ากับตัวเครื่อง ไฟแสดงสถานะตรงจุดเสียบอะเดปเตอร์ดิตปกติ
ใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่อง แล้วเสียบอะเดปเตอร์ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากสีขาว เป็นสีส้ม แสดงสถานะการชาร์จ
แบตเตอรี่ปกติ

กรดสวิทช์ ออเนเครื่อง ไม่ติดไม่ว่าจะจากแบตเตอรี่่ หรืออะเดปเตอร์ หรือไส่ทั้งสองอย่าง

การตรวจสอบ ตรวจซ่อม :

ถอดรอมไบออสมาเฟลชใหม่ อาการเหมือนเดิม

ถอด EC Rom ที่อยู่ติดกับ LPC IO มาเฟลชใหม่ ลองเสียบอะเดปเตอร์ ไฟแสดงสถานะไม่ติด

เฟลชใหม่ด้วยไฟล์อีกไฟล์ เสียบอะเดปเตอร์ ไฟแสดงสถานะติดปกติ กดสวิทซ์ เปิดเครื่อ เปิดได้ปกติ

ต่อจอนอกไม่ขึ้นภาพ

ต่อเข้ากับจอของตัวเครื่องเอง ขึ้นภาพปกติ

สรุป  : สำหรับการซ่อมครั้งนี้ HP G42-466TU (ออนบอร์ด)

หาก EC ROM ผิด ไฟแสดงสถานะจะไม่ติด

ต่อจอนอกไม่ขึ้น ถึงแม้เครื่องจะขึ้นภาพปกติแล้ว ต้องต่อด้วยจอของตัวเครื่องเท่านั้น

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผนการตลาดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ การวิจัยตลาด

ติดต่อทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297

Hits: 33