samsung R439 ใส่อะเด็ปเตอร์ เปิดติดแล้วดับทันที ใช้แบตเตอรี่ปกติ

Spread the love

แจ้งอาการมาว่าไม่ชาร์ตแบตเตอรี่

แต่จาการตรวจสอบ โดยการถอดแบตเตอรี่่ออก เปิดเครื่องไม่ได้ ไฟแสดงสถานะจะกระพริบครั้งเดียว เมื่อกดสวิทเปิดเครื่อง

แกะดูเมนบอร์ด มีรอยไหม้สองจุดคือ

1.ไอซีคุมชาร์ตแบตเตอรี่ (เบอร์ isl 8255)

Image

2.เฟต p-chanel เบอร์ 84 ที่ส่งไฟเข้าไอซีคุมชาร์ต

Image

การแก้ไขเมื่อ่ตรวจพบ

เปลี่ยน ไอซีคุมชาร์ และเฟต เสียบอะเด็บเตอร์เข้าไป ผมที่ได้ ควันขึ้น ไหม้ ตรงเฟต p-chanel อีกครั้ง

 

ตรวจสอบอีกครั้ง ทำการวัดขาของเฟต เทียบกับกราวด์ ปรากฏว่า ขาด้านที่จ่ายไฟเข้าไอซี isl8255 ได้ 0 โอห์ม แสดงว่ามีการลัดวงจรในส่วนนี้ จึงกลับมาวัดอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวไอซีคุมชาร์ตแบตเตอรี่ โดยการตั้งค่ามิเตอร์ไปที่ เรนจ์ โอมห์ แล้วัดคร่อมขั้วค่าปาซิเตอร์แบบเซรามิกส์ที่อยู่รอบๆ ไอซีคุมชาร์จ ปรากฏว่ามี คาปาซิเตอร์ ขนาดเล็กตัวหนึ่งวัดได้ค่า 0 โอมห์ จึงถอดออก แล้วทำการวัดตัวคาปาที่ถอดออก ได้ค่า 0 โอมห์ ทำการวัดลายวงจรจุดที่ถอดออก กับ กราวด์ ไม่ได้ค่า 0 แสดงว่า จุดนั้นไม่มีการลัดวงจร กลับไปวัด ตำแหน่งบัดกรีของขาเฟต p-chanel ขนาดเล็กที่ถอดออกทั้งสามขา เทียบกับกราวด์ ก็ไม่ได้ 0 โอมห์ แสดงว่า การลัดวงจรตำแหน่งนั้นได้ถูกแก้ไขแล้ว จึงใส่คาปาซิเตอร์ ค่าเดียวหัน ขนาดเดียวหัน ตัวใหม่ กลับเข้าวงจร ทำการตรวจวัดเหมือนเดิมอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ การลัดวงจร ผลที่ได้ ไม่มีตำแหน่งค่า 0 โอม จึงเสียบอะเดปเตอร์เข้ากับเครื่อง

ผล ไม่มีควันขึ้นในตำแหน่งเดิม

กดสวิทเปิดเครื่อง เปิดได้ปกติ

ประกอบเข้ากับบอร์ดี้ใส่อุปกรณ์ครบ ใส่แบตเตอรี่่เปิดครื่อง ขึ้นภาพ เข้าวินโดว์ได้ปกติ ไอคอน แสดงสถานะการชาร์ตแบตเตอรี่ ขึ้นปกตื ชาร์ได้ ปล่อยให้ชาร์จแบตไว้ จนเต็ม

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผนการตลาดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ การวิจัยตลาด

ติดต่อทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297

Hits: 7