No Image

การวิจัยตลาด ยุค 4.0 (Market Research )!!!

มิถุนายน 27, 2018 admin 0

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 กระทบต่อระเบียบวิธีดำเนินการ วิจัยตลาด (Market Research) ของ บริษัทวิจัยตลาด (Research Company) เป็นอย่างมาก กล่าวคือ การตลาดก่อน […]

No Image

วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร-วิจัยตลาด

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

“พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาด เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ” ในยุคปัจจุบันการทำธุรกิจเป็นที่ทราบว่ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงลูกค้าค่อนข้างเอาใจยากและมีตัวเลือกใ […]

No Image

บริการวิจัย ตลาด ธุรกิจ สังคม

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

“พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาด ที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ” ARC. เป็นบริษัทวิจัย ทีมนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการวิจัยตลาด […]

No Image

ลูกค้าทำวิจัยตลาด

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาดที่ถูกต้อง แม่นยำ ชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตาม จุดมุ่งหมายในการให้บริการของเราเท่าเทียมกันและเหมือนกันเสมอ น […]

No Image

วิจัยตลาด-การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์-เชิงพื้นที่

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

วิจัยตลาด-การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์ เชิงพื้นที่( Area Identity Study) กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานวิจัยตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้นโยบายเชิงรุกในมิติของก […]

No Image

วิจัยตลาด-รูปแบบบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค-คลองสามวา-กรุงเทพฯ

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

การวิจัยตลาด รูปแบบบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยตลาด ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อรูปแบบบ้านแบบต่างๆ มี […]

No Image

วิจัยตลาด-การศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

การวิจัยตลาด การศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาวิจัยตลาด ในครั้งนี้ ทำการศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง ในการแก้ไขความต้อ […]

No Image

ข้อมูลจากการวิจัยตลาด ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ

มิถุนายน 13, 2018 admin 0

“พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาด ที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ” ARC. เป็นบริษัทวิจัย ทีมนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการวิจัยตลาด […]

No Image

ความจำเป็นในการ “วิจัยตลาด” ยุคการสื่อสารออนไลน์

มิถุนายน 13, 2018 admin 0

การวิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ   ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  เช่นเดียวกับเทคโนโลยี และการดํารงชีวิตของมนุษย์  การดําเนินงาน […]

No Image

ความจำเป็นในการ “วิจัยตลาด” ยุคการสื่อสารออนไลน์

มิถุนายน 13, 2018 admin 0

การวิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ   ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  เช่นเดียวกับเทคโนโลยี และการดํารงชีวิตของมนุษย์  การดําเนินงาน […]